Յուրաքանչյուր ոք ունի կրթության իրավունք, ու այդ իրավունքը պետք է իրագործվի։

«Հայրենիք» զարգացման հիմնադրամի դրամաշնորհային ծրագրերի

շրջանակներում «Ընտանեկան խորհրդատվության կենտրոնի» հետ համատեղ

իրականացվում է Արտակարգ իրավիճակում կրթության առանձնահատուկ

պայմանների կարիք ունեցող երեխաների հեռավար ուսուցման ծրագիրը։

Յուրաքանչյուր ոք ունի կրթության իրավունք, ու այդ իրավունքը պետք է

իրագործվի։